Tájékoztató az ügyfélszolgálatról és panaszbejelentés lehetőségéről

 

 

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: 7624 Pécs Bálicsi út 23.

Telefon: 0672/213-951

Fax: 0672/213-951

Az intézményvezető mobil: 0630/2 678-021

Email címe: sportphoenix@t-online.hu

Honlap címe: www.sportphoenix.wixsite.com/gepkezelo

Félfogadás: hétfő – szerda - péntek 16:00 - 18:00 óra között

 

Az ügyfélnek joga van:

 • a szolgáltatásairól információt kapni,

 • a szolgáltatás reá eső részét tételes megismerni,

 • együttműködés során az érdekeit érintő kérdésekben bármikor döntéseket hozni a jogi lehetőségek és következmények figyelembevételével,

 • a meghirdetett, elfogadott szolgáltatás minden részletét megkövetelni és ellenőrizni,

 • észrevételt, panaszt tenni, annak vizsgálatát megkövetelni, valamint az érdemi vizsgálat eredményéről tájékoztatást kapni,

 • személyiségi jogainak tiszteletben tartását megkövetelni, adatait bizalmasan kezeltetni

 • fogyasztói jogvita esetén közvetlenül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. Baranyában ez: Baranya Megyei Békéltető Testület, 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36., 72/507-154, . http://www.pbkik.hu/hu/bekeltet-testulet, bekelteto@pbkik.hu

 

Az ügyek gyors, pontos és hatékony elintézése érdekében előnyös az ügyfél számára, ha intézményünkhöz fordulva:

 

 • észrevételeit, igényeit – az ésszerűség határain belül -, esetleges panaszát lehetőleg pontosan és közérthetően fogalmazza meg, és

 • együttműködő a megoldási folyamatban.

 

Az ügyfél a kérését, észrevételét javaslatát, vagy egyéb igényét az intézményünk bármely dolgozójának jelezheti, bejelentheti. A bejelentéseknek elsődleges helye azonban az ügyfélszolgálat.

 

Panaszok bejelentésének módja, helye

A bejelentés történhet:

 • személyesen élőszóban (hely: , idő félfogadási idő, előnyös a telefonos időpont egyeztetés) vagy

 • telefon, mobiltelefon felhasználásával szóban (telefonszám: lásd fent), vagy

 • írásban (hagyományos levél, fax.vagy e-mail lásd fent:), vagy a vevőszolgálati lap (kérhető az ügyfélszolgálattól kitöltésével.

    

 

 

 

Bejelentés tartalmi követelményei:

 • bejelentő (panaszos, ügyfél) neve, lakcíme (elérhetősége),

 • panasz, reklamáció részletes leírása, esetleges bizonyító erejű dokumentumokkal,

 • hely, dátum, aláírás.

 

A bejelentés ügyintézése:

A szóbeli panaszt amennyiben lehetséges azonnal kivizsgálja az intézmény, és ha jogos, akkor orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, vagy a panasz írásban kerül benyújtásra, az ügyvezető igazgató legkésőbb a beadást követő 30. napon írásban tájékoztatja a bejelentőt a panasszal kapcsolatos döntésről.

Amennyiben az ügyfél a meghozott intézkedéssel nem ért egyet a felnőttképzési szerződésben megjelölt helyeken történő bejelentéssel szerezhet érvényt jogos érdekének. Intézményünk a fogyasztói jogvita rendezéséhez nem veszi igénybe a békéltető testületi eljárást.

 

Pécs, 2016. január 2.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Tihanyi Ödön

                                                                                                intézményvezető